| Duomenų saugos politika

Duomenų saugos politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato UAB „“ tvarkomų asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises bei kitus aktualius klausimus, asmens duomenų tvarkymo procese. UAB „Smaltijos“ leidykla – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas – 135276155, buveinės adresas – Kapsų g. 82, Kaunas, . Elektroninio pašto adresas office@smaltija.lt

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

KOKIU TIKSLU UAB „SMALTIJOS“ LEIDYKLA RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB „Smaltijos“ leidykla renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas bei parduoti produktus:

1. Paslaugų ar prekių sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti;
2. Užklausimų ir užsakymų apie teikiamas paslaugas ir produktus vykdymui;
3. Sąskaitų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas išrašymui bei pateikimui.
4. UAB „Smaltijos“ leidykla su Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
5. Tiesioginės rinkodaros tikslu (informacijos apie UAB „Smaltijos“ leidykla teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes teikimui, akcijų bei specialių pasiūlymų tekimui tiek elektroniniu būdu, tiek ir informacijos siuntimą registruotu ir paprastu paštu).
6. Tinkamam ir saugiam klientų aptarnavimui užtikrinti (patalpų stebėjimo vaizdo kameros vaizdų įrašymas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Smaltijos“ leidykla tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais teisės aktais.

UAB „Smaltijos“ leidykla renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Smaltijos“ leidykla teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis (rašytinė ar žodinė). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu).

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Davę sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti informaciją apie UAB „Smaltijos“ leidykla siūlomas paslaugas ir prekes, akcijas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą duotą, tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu office@smaltija.lt taip pat kiekvieno elektroninio laiško apačioje yra nurodyta tvarka, kaip galite išreikšti nesutikimą paspaudus atitinkamą laiške esančią nuorodą dėl sutikimo atšaukimo.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪI TEIKIAMI?

UAB „Smaltijos“ leidykla tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

 

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 

 • Kurjerių ir siuntų pristatymo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektai.
 • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.
 •  

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra ustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, juos tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

 

UAB „Smaltijos“ leidykla įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „Smaltijos“ leidykla naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar netesėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi UAB „Smaltijos“ leidykla darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „Smaltijos“ leidykla pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

   

Jūs taip pat turite teisę:

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Smaltijos“ leidykla nesilaiko ar netinkami vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į UAB „Smaltijos“ leidykla su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).